Inspektor Ochrony Danych


Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczów, z siedzibą przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, Przemysława Kaczmarczyka, od którego uzyskasz więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Kontakt do Inspektora:
e-mail: iod@kleszczow.pl
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prawidłowego wykonywania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa, obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy Kleszczów oraz prawidłowej realizacji zawartych umów.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura, sądy, administracja publiczna) lub wykonawcom realizującym zadania zlecone przez Gminę Kleszczów (np. przedsiębiorstwa odbierające odpady, zakład komunalny, wykonawcy robót projektowych i budowlanych).

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych

Masz możliwość, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa:

  • dostępu do Twoich danych osobowych,
  • żądania ich sprostowania,
  • żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać pisząc:

  • na adres e-mail: iod@kleszczow.pl
  • na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Konieczność podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełniania obowiązku prawnego Administratora lub warunkiem prawidłowego zawarcia umowy.

Informacja wytworzona przez:
Przemysław Kaczmarczyk tel.:44 731-31-10 , w dniu:  28‑05‑2018 14:59:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Przemysław Kaczmarczyk tel.:44 731-31-10 , w dniu:  28‑05‑2018 14:59:20
Data ostatniej aktualizacji:
18‑07‑2018 10:43:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie