Dane osobowe


Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczów. Kontakt z Administratorem:

ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, Przemysława Kaczmarczyka, od którego uzyskasz więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Kontakt do Inspektora:
e-mail: iod@kleszczow.pl
adres pocztowy: Inspektor ochrony danych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prawidłowego wykonywania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa, obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy Kleszczów oraz realizacji zawartych umów. W pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura, sądy, administracja publiczna) lub wykonawcom realizującym zadania zlecone przez Gminę Kleszczów (np. przedsiębiorstwa odbierające odpady, zakład komunalny, wykonawcy robót projektowych i budowlanych, firmy świadczące usługi informatyczne).

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo do sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Konieczność podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Informacja wytworzona przez:
Przemysław Kaczmarczyk tel.:44 731-31-10 , w dniu:  28‑05‑2018 14:59:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Przemysław Kaczmarczyk tel.:44 731-31-10 , w dniu:  28‑05‑2018 14:59:20
Data ostatniej aktualizacji:
18‑11‑2020 15:16:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie