Deklaracja zgodnosci


Deklaracja dostępności serwisu Gminy Kleszczów

Urząd Gminy Kleszczów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kleszczowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007.01.22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: informacje dostępne na poszczególnych stronach podmiotowych i przedmiotowych BIP

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2019.04.05
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023.03.31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Gałecki.
 • E-mail: dostepnosc@kleszczow.pl
 • Telefon: 44 731 66 35

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Kleszczów
 • Adres: Urząd Gminy w Kleszczowie
  ul. Główna 47
  97-410 Kleszczów
 • E-mail: kleszczow@kleszczow.pl
 • Telefon: 44 731 66 10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Przy wejściu głównym do budynku znajduje się podjazd dla wózków. Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek na wysokości 1,25m. Punkt obsługi klienta znajduje się po lewej stronie przy wejściu głównym.
  Wejście do budynku przy ul. Głównej 45 dostępne jest z poziomu terenu (poziom podłogi równy poziomowi terenu przy budynku). Brak Punktu obsługi klienta.
 2. Budynek główny wyposażony jest w windę. Istnieje również możliwość obsłużenia przez pracowników urzędu na parterze budynku po zgłoszeniu tego faktu w punkcie obsługi klienta. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
  Budynek przy ul. Głównej 45 to budynek parterowy. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek jest wyposażony w mobilną pętlę indukcyjną. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Budek przy ul. Głównej 45 nie jest wyposażony w pętle indukcyjne. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Przed budynkiem głównym wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  Przed budynkiem przy ul. Głównej 45 wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynków Urzędu Gminy w Kleszczowie i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Głuchoniemi, słabosłyszący oraz głuchoniewidomi klienci Urzędu Gminy w Kleszczowie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 2 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych. W Urzędzie Gminy w Kleszczowie nie jest dostępny tłumacz języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑04‑2023 07:56:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie