Ponowne wykorzystywanie


PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKATORA PUBLICZNEGO

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego realizowane jest na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2019.1446 t.j.).
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

  • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach,
  • przekazania na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Podmioty ponownie wykorzystujące informację sektora publicznego udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach zobowiązane są poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji oraz o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej, jeżeli takie przetworzenie nastąpiło.
Urząd Miejski w Pyskowicach ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji jaka została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.
W przypadku złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Urząd Miejski w Pyskowicach ustala warunki udostępniania ww. informacji odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
Informacja sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania udostępniana jest bezpłatnie. Urząd Miejski w Pyskowicach może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazywanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Przy naliczaniu opłaty uwzględniane będą koszty przygotowania i przekazania informacji sektora publicznego w sposób i formie wskazanej we wniosku oraz inne czynniki mające wpływ na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji.
Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej celem ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, wnioskodawca może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty uwzględniającej koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Środki prawne przysługujące osobie która złożyła wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

  1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, a także ofertę zawierającą wysokość opłat może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw do Burmistrza Miasta Pyskowice z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w ww. terminie jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Burmistrz Miasta Pyskowice rozstrzyga w drodze decyzji

    o warunkach ponownego wykorzystywania bądź o wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie.

  2. W zakresie nieregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania oraz o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.).

  3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2018.1302 t.j.) z tym, że:

  • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

  

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Kusz , w dniu:  24‑05‑2012 17:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Tamowicz
email: m.tamowicz@pyskowice.pl tel.:32 332-60-17 fax: 32 332-60-02
, w dniu:  24‑05‑2012 17:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑11‑2019 16:11:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie