Search:
Tablica Ogłoszeń


Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów
o możliwości zapoznania się  oraz o możliwości składania uwag i wniosków o dokumentacji sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Instalacja skojarzonej surowcowo i energetycznie produkcji alkoholu etylowego, piwa wysokobiałkowego komponentu paszowego DDG, nawozów naturalnych oraz energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologicznie wykorzystujące najnowszy stan wiedzy i wyniki badań własnych"
2014-09-15(291 KB)More...
Obwieszczenie o rozpoczęciu prcedury udziału społeczeństwa w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji przez Gminę Kleszczów, pn. Rozbudowa drogi powiatowej 1500E 
2014-09-03(306 KB)More...
Ogłoszenie Wójta o przetargu ofertowym na najem lokalu użytkowego w budynku Domu Kultury w Łękińsku
2014-09-02(474 KB)More...
Obwieszczenie o możliowści zapoznania się z treścią planu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Antoniówka
2014-08-22(474 KB)More...
Obwieszczenie o możliowści zapoznania się z treścią planu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wolica
2014-08-22(474 KB)More...
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czyżów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2014-08-12(61 KB)More...
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żłobnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2014-08-12(62 KB)More...
Protokół z rozprawy administracyjnej dla społeczeństwa przeprowadzonej w dniu 29 lipca 2014 roku w Kleszczowie
2014-08-01(2466 KB)More...
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
2014-04-01(1063 KB)More...