Search:
Tablica Ogłoszeń


Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
2015-06-30(257 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2015-06-30(247 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2015-06-26(166 KB)More...
Zarządzenie Nr 120.29.2015 Wójta Gminy Kleszczów zdnia 18 czerwca 2015r.
w sprawie: przeznaczenia do wydzierżawienia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie geodezyjnym Łuszczanowice 
2015-06-19(948 KB)More...
Zarządzenie nr 120.28.2015 Wójta Gminy Kleszczów z dnia 18 czerwca 2015roku w sprawie: przeznaczenia do wydzierżawienia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do
dzierżawy, położonej w obrębie geodezyjnym Kleszczów 
2015-06-19(948 KB)More...
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursów ofert na realizatorów programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Kleszczów
2015-06-18(615 KB)More...
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia I-go ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu
2015-06-17(2368 KB)More...
Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy w dniu 16.06.2015 r.
2015-06-11(506 KB)More...
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa układu drogowego wraz z pełną infrastrukturą techniczną osiedla domów mieszkaniowych jednorodzinnych w Łuszczanowicach Kolonii"
2015-06-09 13:13:20(246 KB)More...
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA NAJSCHLUDNIEJSZĄ POSESJĘ W GMINIE KLESZCZÓW
2015-05-07(774 KB)More...
Regulamin korzystania z Altany Ekologicznej w Łuszczanowicach
2015-03-19(332 KB)More...
Ogłoszenie Wójta Gminy o podaniu do publicznej wiadomości informacji zakładu Colep Sp. z o.o. na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii
2015-03-13(1227 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czyżów
2015-03-11(16 KB)More...
Ogłoszenie o wyborze projektu służącego rozwojowi sportu na terenie Gminy Kleszczów w 2015 roku
2015-02-20(205 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów
2015-02-13(474 KB)More...
KOMUNIKAT DLA PODATNIKÓW - ZGODA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI O NALEŻNOŚCIACH PIENIĘŻNYCH
2015-01-30(474 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów o przyjęciu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żłobnica
2015-01-28(16 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów o przyjęciu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów
2015-01-28(16 KB)More...
Oświadczenie
do zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
2015-01-02(474 KB)More...
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
2014-04-01(1063 KB)More...