Search:
Tablica Ogłoszeń


Informacja o wyniku I ustnego publicznego przetargu na dzierżawę nieruchomości w obrębie Żłobnica
2015-07-29(228 KB)More...
Obwieszczenie Burmistrza Kamieńska o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku Amest Sp. z o.o.
2015-07-29(212 KB)More...
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn. "Instalacja skojarzonej surowcowo i energetycznie produkcji alkoholu etylowego, piwa, wysokobiałkowego komponentu paszowego DDG, nawozów naturalnych oraz energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne wykorzystujące najnowszy stan wiedzy i wyniki badań" (dot. firmy STAKO)
2015-07-27(228 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.
"Budowa układu drogowego wraz z pełną infrastrukturą techniczną osiedla domów mieszkaniowych jednorodzinnych w Łuszczanowicach Kolonii" dla stron postępowania
2015-07-23 11:20:25(274 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.
"Budowa układu drogowego wraz z pełną infrastrukturą techniczną osiedla domów mieszkaniowych jednorodzinnych w Łuszczanowicach Kolonii"
2015-07-23 11:09:57(170 KB)More...
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym ofertowym na sprzedaż kostki betonowej oraz krawężników betonowych
pochodzących z rozbudowy dróg powiatowych i gminnych w Łękińsku oraz przebudowy drogi w Wolicy.
2015-07-23 10:45:18(5208 KB)More...
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:
Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach nr 101402E (od ronda w Hubach do DP 3915E w Wolicy) wraz z infrastrukturą techniczną
2015-07-21 14:33:35(948 KB)More...
Ogłoszenie konkursu ofert ma realizację programu pn. szczepienia
1) Szczepienia pięciowalętną szczepionką przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio, hemofilus influence (B) - dla noworodków zgodnie z kalendarzem szczepień.
2) Szczepienia przeciwko meninokokom.
3) Szczepienia przeciwko pneumokokom dla dzieci od 2 do 5 lat, dla mieszkańców Gminy Kleszczów.
4) Szczepienie przeciwko rotawirusom.

Od 4 sierpnia  2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.
Uchwała w sprawie przyjęcia programów polityki zdrowotnej
2015-07-16(1970 KB)More...
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
2015-07-15(329 KB)More...
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2015-07-14(350 KB)More...
Zawiadomienie o wyniku postępowania konkursowego

2015-07-10(132 KB)More...
Zawiadomienie o wyniku postępowania konkursowego na realizację programu pn. "Profilaktyka stomatologiczna"
2015-07-07(145 KB)More...
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursów ofert na realizatorów programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Kleszczów
2015-06-18(615 KB)More...
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA NAJSCHLUDNIEJSZĄ POSESJĘ W GMINIE KLESZCZÓW
2015-05-07(774 KB)More...
Regulamin korzystania z Altany Ekologicznej w Łuszczanowicach
2015-03-19(332 KB)More...
Ogłoszenie Wójta Gminy o podaniu do publicznej wiadomości informacji zakładu Colep Sp. z o.o. na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii
2015-03-13(1227 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czyżów
2015-03-11(16 KB)More...
Ogłoszenie o wyborze projektu służącego rozwojowi sportu na terenie Gminy Kleszczów w 2015 roku
2015-02-20(205 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów
2015-02-13(474 KB)More...
KOMUNIKAT DLA PODATNIKÓW - ZGODA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI O NALEŻNOŚCIACH PIENIĘŻNYCH
2015-01-30(474 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów o przyjęciu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żłobnica
2015-01-28(16 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów o przyjęciu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów
2015-01-28(16 KB)More...
Oświadczenie
do zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
2015-01-02(474 KB)More...
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
2014-04-01(1063 KB)More...