Search:
Tablica Ogłoszeń


OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
https://www.bip.kleszczow.pl/index.jsp?bipkod=/021
2014-10-20(208 KB)More...
Zawiadomienie o LIII sesji Rady Gminy Kleszczów w dniu 24 paździenika 2014 roku
2014-10-17(948 KB)More...
Obwieszczenie Burmistrza Kamieńska
o zakończeniu postępowania  dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie składowiska odpadów w miejscowości Ruszczyn, gm. Kamieńsk
2014-10-17(260 KB)More...
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty należnego za nieruchomość położoną w obrębie Rogowiec
2014-10-17(474 KB)More...
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej RG w dniu 21.10.2014 r. o godz. 9.00
2014-10-14(1063 KB)More...
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju i Ochrony Środowiska RG w dniu 21.10.2014 r. o godz. 12.00
2014-10-14(1063 KB)More...
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej RG w dniu 21.10.2014 r. o godz. 15.30
2014-10-14(1063 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów
o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czyżów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2014-10-14(62 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów
o możliowści zapoznania się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa hali magazynowej" planowanego na terenie Knauf Bełchatów
2014-10-13(169 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów
o możliwości zapoznania się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bazy remontowo - magazynowej w Kleszczowie przy ul. Milenijnej - firma Goodrill Sp. z o.o.
2014-10-13(163 KB)More...
Ogłoszenie Wójta Gminy Kleszczów o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego w budynku Domu Kultury w Łękińsku w budynku Domu Kultury w Kleszczowie
2014-10-09 12:01:45(474 KB)More...
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji nr 1279.2014, AB.6740.8.6.2014.8.BM.AP.DA
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1500E (ul. Główna) na odcinku od ronda w Żłobnicy do ronda w Kleszczowie przy ul.Głównej, Milenijnej i Sportowej oraz drogi powiatowej nr 1921E (ul.Ogrodowa) na odcinku od ul. Głównej do ul. Milenijnej wraz z infrastrukturą techniczną".
2014-10-07 13:15:36(1895 KB)More...
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w sprawie przystąpienia do zmiany planów ochrony rezerwatów przyrody z terenu województwa łódzkiego
2014-10-06(474 KB)More...
OGŁOSZENIE o przetargu ograniczonym ustnym oraz nieograniczony ustny na sprzedaż składników majątkowych - Szkoły Podstawowej w Łękińsku
2014-10-02(1390 KB)More...
Ogłoszenie. Przetarg Ofertowy Ograniczony
2014-10-02(2525 KB)More...
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
2014-10-02(948 KB)More...
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2014-09-25(42 KB)More...
"Regulamin korzystania z Altany Ekologicznej w Łuszczanowicach"
2014-09-19(354 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów
ponownym (piątym) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2014-09-17(62 KB)More...
Protokół z rozprawy administracyjnej dla społeczeństwa przeprowadzonej w dniu 29 lipca 2014 roku w Kleszczowie
2014-08-01(2466 KB)More...
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
2014-04-01(1063 KB)More...