Search:
Tablica Ogłoszeń


Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej
2015-09-04(474 KB)More...
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu ofertowego ograniczonego na sprzedaż wyposażenia w postaci zabawek pochodzących z PPS w Łękińsku i Łuszczanowicach
2015-09-04(1880 KB)More...
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej w dniu 8 września 2015 roku
2015-09-03(100 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - instalacji do odzysku odpadów tworzyw sztucznych
2015-09-02(159 KB)More...
Obwieszczenie Burmistrza Kamieńska o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie składowiska odpadów
2015-08-27(265 KB)More...
Zawiadomienie o opracowywaniu dokumentacji projektowej dla zadania:
"Rozbudowa drogi powiatowej 1921E na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysłową i Łączną w Kleszczowie (101417E) do wsi Łuszczanowice (ul. Ogrodowa)"
2015-08-26(227 KB)More...
Zawiadomienie o opracowywaniu dokumentacji projektowej dla zadania:
"Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanowizna wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie: odwodnienia drogi, oświetlenia i sieci telekomunikacyjnej"
2015-08-26(228 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej  1921E
2015-08-19(288 KB)More...
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w obrębie geodezyjnym Dębina
2015-08-18(486 KB)More...
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji linii energetycznych 30 kV w obrębie geodezyjnym Dębina
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2015-08-18(474 KB)More...
Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym nieograniczonym na sprzedaż kostki betonowej "behaton" pochodzącej z rozbudowy dróg powiatowych i gminnych w Łękińsku oraz przebudowy drogi w Wolicy
2015-08-17(1745 KB)More...
Zawiadomienie o posiedzeniu Wspólnym Komisji w dniu 19 sierpnia 2015 roku
2015-08-13(330 KB)More...
Ogłoszenie Wójta Gminy Kleszczów o przetargu dotyczącym pojazdów używanych przez Zakład Komunalny "Kleszczów" Sp. z o.o.
2015-08-13(3062 KB)More...
Ogłoszenie konkursu ofert ma realizację programu pn. szczepienia
1) Szczepienia pięciowalętną szczepionką przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio, hemofilus influence (B) - dla noworodków zgodnie z kalendarzem szczepień.
2) Szczepienia przeciwko meninokokom.
3) Szczepienia przeciwko pneumokokom dla dzieci od 2 do 5 lat, dla mieszkańców Gminy Kleszczów.
4) Szczepienie przeciwko rotawirusom.

Od 4 sierpnia  2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.
Uchwała w sprawie przyjęcia programów polityki zdrowotnej
2015-07-16(1970 KB)More...
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursów ofert na realizatorów programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Kleszczów
2015-06-18(615 KB)More...
Regulamin korzystania z Altany Ekologicznej w Łuszczanowicach
2015-03-19(332 KB)More...
Ogłoszenie Wójta Gminy o podaniu do publicznej wiadomości informacji zakładu Colep Sp. z o.o. na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii
2015-03-13(1227 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czyżów
2015-03-11(16 KB)More...
Ogłoszenie o wyborze projektu służącego rozwojowi sportu na terenie Gminy Kleszczów w 2015 roku
2015-02-20(205 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów
2015-02-13(474 KB)More...
KOMUNIKAT DLA PODATNIKÓW - ZGODA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI O NALEŻNOŚCIACH PIENIĘŻNYCH
2015-01-30(474 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów o przyjęciu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żłobnica
2015-01-28(16 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów o przyjęciu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów
2015-01-28(16 KB)More...
Oświadczenie
do zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
2015-01-02(474 KB)More...
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
2014-04-01(1063 KB)More...