Search:
Tablica Ogłoszeń


Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 7 listopada 2014 roku
2014-10-30(474 KB)More...
OGŁOSZENIE. PRZETARG OFERTOWY OGRANICZONY
na sprzedaż kostki betonowej "behaton", kostki betonowej "unistone", przęseł betonowych oraz słupków betonowych pochodzących z modernizacji drogi w Wolicy.
2014-10-23(1910 KB)More...
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
2014-10-20(208 KB)More...
Obwieszczenie Burmistrza Kamieńska
o zakończeniu postępowania  dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie składowiska odpadów w miejscowości Ruszczyn, gm. Kamieńsk
2014-10-17(260 KB)More...
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty należnego za nieruchomość położoną w obrębie Rogowiec
2014-10-17(474 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów
o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czyżów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2014-10-14(62 KB)More...
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w sprawie przystąpienia do zmiany planów ochrony rezerwatów przyrody z terenu województwa łódzkiego
2014-10-06(474 KB)More...
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2014-09-25(42 KB)More...
"Regulamin korzystania z Altany Ekologicznej w Łuszczanowicach"
2014-09-19(354 KB)More...
Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów
ponownym (piątym) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2014-09-17(62 KB)More...
Protokół z rozprawy administracyjnej dla społeczeństwa przeprowadzonej w dniu 29 lipca 2014 roku w Kleszczowie
2014-08-01(2466 KB)More...
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
2014-04-01(1063 KB)More...